ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en The Next Lab BV, de eigenaar(s) van deze website. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de artikelen 1, 2, 4 - 11 en 15 - 25 van deze Algemene voorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van de Website. Artikelen 3 en 12 – 14 zijn alleen van toepassing op de verkoop van Diensten. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.
Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod en Onze aanvaarding van dat aanbod wordt geacht plaats te vinden op het moment dat Wij u een bevestigingsmail sturen om aan te geven dat uw bestelling is geaccepteerd.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:
"Account": gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of een communicatiesysteem op de website;
"Inhoud": alle tekst, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Website;
"Faciliteiten": alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die The Next Lab BV nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de Website;
"Diensten": de diensten die voor u beschikbaar zijn via deze Website, met name het gebruik van het eigen e-learningplatform The Next Lab Academy BV
"Betalingsinformatie": alle details die nodig zijn voor de aankoop van Diensten van deze Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard-/betaalkaartnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes;
"Locatie": onze vestiging(en) gevestigd op Trichterweg 1, 6261 NR, Mheer
"Systeem": elke online communicatie-infrastructuur die The Next Lab BV nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, livechatfaciliteiten en e-maillinks;
"Gebruiker" / "Gebruikers": elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van The Next Lab BV en handelt in de uitoefening van hun dienstverband;
"Website": de website die u momenteel gebruikt (https://academy.thenextlab.nl) en eventuele subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden; en
"Wij/ons/onze": The Next Lab BV, een bedrijf opgericht in Nederland met bedrijfsregistratienummer 78465672 gevestigd te Trichterweg 1, 6261 NR, Mheer.

2. LEEFTIJDSBEPERKINGEN 

Personen onder de 18 jaar mogen deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene. 

3. ZAKELIJKE KLANTEN 

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die Diensten afnemen in het kader van zakendoen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM 

 • 4.1 Behoudens de uitzonderingen in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, is alle Inhoud die op de Website is opgenomen, tenzij geüpload door Gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsclips, videoclips, gegevens compilaties, paginalay-out, onderliggende code en software eigendom van The Next Lab BV, onze partners of andere relevante derden. Door de Website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke en internationale intellectuele eigendoms- en andere wetten.
 • 4.2 Behoudens artikel 6 mag u materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DERDEN 

 • 5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright en handelsmerken, in productafbeeldingen en -beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten die van toepassing kunnen zijn.
 • 5.2 Behoudens artikel 6 mag u dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van de relevante fabrikant of leverancier.

6. EERLIJK GEBRUIK VAN INTELLECTUELE EIGENDOM 

Materiaal van de website mag zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt wanneer een van de uitzonderingen die zijn beschreven in hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing is.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van The Next Lab BV of die van onze partners. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

8. LINKS NAAR DEZE WEBSITES

Degenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, mogen dit alleen doen naar de startpagina van de site https://academy.thenextlab.nl zonder onze voorafgaande toestemming. Voor deeplinking (d.w.z. links naar specifieke pagina's op de site) is onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail op info@thenextlab.nl of bel ons op het volgende nummer: +31 681 862 632owing number: your_number.

9. GEBRUIK VAN COMMUNICATIEFACILITEITEN 

 • 9.1 Wanneer u een Systeem op de Website gebruikt, dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan uw account worden opgeschort of gesloten:
 • 9.1.1 U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;
 • 9.1.2 U mag geen Inhoud indienen die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is;
 • 9.1.3 U mag geen Inhoud indienen die bedoeld is om geweld te promoten of aan te zetten;
 • 9.1.4 Het wordt aangeraden dat inzendingen in de Engelse of Nederlandse taal worden gedaan, aangezien we mogelijk niet in staat zijn te reageren op vragen die in andere talen zijn ingediend;
 • 9.1.5 De manier waarop u zich identificeert, mag deze Algemene voorwaarden of toepasselijke wetgeving niet schenden;
 • 9.1.6 U mag zich niet voordoen als andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van The Next Lab BV of onze partners;
 • 9.1.7 U mag Ons Systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail".
 • 9.2 U erkent dat The Next Lab BV zich het recht voorbehoudt om alle communicatie die aan Ons wordt gedaan of ons Systeem gebruikt, te controleren.
 • 9.3 U erkent dat The Next Lab BV kopieën mag bewaren van alle communicatie die aan Ons is gedaan of die Ons Systeem gebruikt.
 • 9.4 U erkent dat alle informatie die u ons via Ons Systeem stuurt, op enigerlei wijze door Ons kan worden gewijzigd en u doet hierbij afstand van uw morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Alle beperkingen die u zou willen opleggen aan ons gebruik van dergelijke informatie, moeten vooraf aan ons worden meegedeeld en wij behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te weigeren

10. ACCOUNTS

 • 10.1 Om Diensten op deze Website aan te schaffen en om bepaalde andere delen van het Systeem te gebruiken, dient u een Account aan te maken dat bepaalde persoonlijke gegevens en Betalingsinformatie zal bevatten die kunnen variëren op basis van uw gebruik van de Website, aangezien we mogelijk geen betalingsgegevens nodig hebben totdat u een aankoop wilt doen. Door deze Website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat:
 • 10.1.1 alle informatie die u indient, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is;
 • 10.1.2 u toestemming heeft om betalingsinformatie in te dienen waar toestemming vereist kan zijn; en
 • 10.1.3 u deze informatie nauwkeurig en up-to-date zult houden. Uw creatie van een Account is een verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie.
 • 10.2 Het wordt aanbevolen dat u uw accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die ontstaan als gevolg van het delen van uw accountgegevens door u. Als u een gedeelde computer gebruikt, is het raadzaam om uw accountgegevens niet op te slaan in uw internetbrowser.
 • 10.3 Als u reden hebt om aan te nemen dat uw accountgegevens zonder toestemming door een andere persoon zijn verkregen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om uw account op te schorten en eventuele ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die in behandeling zijn te annuleren. Houd er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen kunnen worden geannuleerd totdat de levering van Diensten is begonnen. In het geval dat een ongeoorloofde verstrekking aanvangt voordat u ons op de hoogte heeft gesteld van het ongeoorloofde karakter van de bestelling of betaling, dan wordt u in rekening gebracht voor de periode vanaf het begin van de dienstverlening tot de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld en er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een facturatiecyclus van een maand.
 • 10.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam bent u verplicht zich te houden aan de voorwaarden die hierboven in artikel 9 zijn uiteengezet. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot opschorting en/of verwijdering van uw account.

11. BEEINDIGING EN OPZEGGING VAN ACCOUNTS 

 • 11.1 Ofwel The Next Lab BV of u kunt uw account beëindigen. Als wij uw account beëindigen, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en wordt er uitleg gegeven over de beëindiging. Ongeacht het voorgaande behouden wij ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
 • 11.2 Als wij uw account beëindigen, worden alle lopende of lopende bestellingen of betalingen op uw account geannuleerd en zal de levering van diensten niet beginnen.

12. DIENSTEN, PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID 

 • 12.1 Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van de Diensten die beschikbaar zijn via https://academy.thenextlab.nl overeenkomen met de daadwerkelijke Diensten die aan u worden geleverd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen aangezien de exacte aard van de Services kunnen variëren, afhankelijk van uw individuele vereisten en omstandigheden. Dit sluit Onze aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van nalatigheid van Onze kant niet uit en heeft alleen betrekking op variaties van de juiste Services, niet op verschillende Services. Raadpleeg artikel 13.8 voor onjuiste Diensten.
 • 12.2 In een voorkomend geval moet u mogelijk het vereiste Serviceplan selecteren.
 • 12.3 We verklaren noch garanderen dat dergelijke Services te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid niet noodzakelijkerwijs bevestigen totdat we uw Bestelling hebben bevestigd. Op de Website worden geen beschikbaarheidsindicaties gegeven.
 • 12.4 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment van online gaan. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig te wijzigen of te verwijderen.
 • 12.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd tijdens de periode tussen het plaatsen van een bestelling voor Diensten en het verwerken van die bestelling door ons en het ontvangen van de betaling, wordt de prijs gebruikt die geldig was op het moment van de bestelling.

13. BESTELLINGEN EN LEVERING VAN DIENSTEN 

 • 13.1 Geen enkel onderdeel van deze website vormt een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat wij, naar eigen goedkeuring, kunnen accepteren. Onze acceptatie wordt aangegeven doordat wij u een e-mail met orderbevestiging sturen. Pas nadat we u een e-mail met de orderbevestiging hebben gestuurd, is er een bindend contract tussen The Next Lab BV en u.
 • 13.2 Orderbevestigingen onder artikel 13.1 zullen naar u worden verzonden voordat de Services beginnen en zullen de volgende informatie bevatten:
 • 13.2.1 Bevestiging van de bestelde Diensten inclusief volledige details van de belangrijkste kenmerken van die Diensten;
 • 13.2.2 Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde Diensten inclusief, waar van toepassing, belastingen, levering en andere extra kosten;
 • 13.2.3 Relevante tijden en data voor het verlenen van de Diensten; en
 • 13.2.4 Gebruikersreferenties en relevante informatie voor toegang tot die diensten.
 • 13.3 Als wij, om welke reden dan ook, uw bestelling niet accepteren, zal er onder normale omstandigheden geen betaling plaatsvinden. In elk geval zullen alle door u betaalde bedragen met betrekking tot die bestelling binnen 14 kalenderdagen worden terugbetaald.
 • 13.4 De betaling voor de Services wordt gedaan via de door u gekozen betalingsmethode, onmiddellijk voor eventuele opstartkosten die overeenkomen met het serviceplan dat u hebt gekocht en op dezelfde dag van elke volgende maand ("factureringscyclus") voor kosten die zijn opgebouwd tijdens de vorige maand ( “facturatiecyclus”) EN/OF zoals aangegeven in de orderbevestiging die u heeft ontvangen.
 • 13.5 We streven ernaar om uw Bestelling binnen 2-3 werkdagen uit te voeren of, zo niet, binnen een redelijke termijn na uw Bestelling, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Als we uw Bestelling niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u de Bestelling plaatst door middel van een opmerking op de relevante webpagina of door direct contact met u op te nemen nadat u uw Bestelling heeft geplaatst. Tijd is niet de essentie van het Contract, wat betekent dat we ernaar zullen streven uw Bestelling binnen de overeengekomen termijnen uit te voeren, maar dit is geen essentiële voorwaarde van het Contract en we zijn niet aansprakelijk jegens u als we dit niet doen. Als de Services binnen 14 kalenderdagen na onze aanvaarding van uw bestelling moeten beginnen, moet u op uw uitdrukkelijke verzoek uitdrukkelijk erkennen dat uw wettelijke annuleringsrechten, zoals hieronder beschreven in artikel 14, worden beïnvloed.
 • 13.6 The Next Lab BV zal alle redelijke inspanningen doen om de Services met redelijke vaardigheid en zorg te leveren, in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
 • 13.7 In het geval dat Diensten worden geleverd die niet in overeenstemming zijn met uw bestelling en dus onjuist zijn, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van de fout. Wij zorgen ervoor dat eventuele correcties binnen vijf (5) werkdagen worden doorgevoerd.
 • Op de levering van bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. U wordt gevraagd om uw acceptatie van dergelijke algemene voorwaarden te lezen en te bevestigen bij het voltooien van uw bestelling.
 • 13.8 The Next Lab BV biedt technische ondersteuning via ons online ondersteuningsforum en/of telefoon. The Next Lab BV stelt alles in het werk om tijdig te reageren, maar we garanderen geen bepaalde reactietijd.

14. ANNULERING VAN BESTELLINGEN EN DIENSTEN 

We willen dat u volledig tevreden bent met de Producten of Services die u bestelt bij https://academy.thenextlab.nl. Als u met ons wilt praten over uw Bestelling, neem dan contact op met de klantenservice op +31 681 862 632 of per e-mail op info@thenextlab.nl of schrijf ons op ons adres (zie sectie 1 hierbven). U kunt een Bestelling die wij hebben geaccepteerd annuleren of het Contract annuleren. Als er specifieke voorwaarden bij de service zijn die voorwaarden bevatten over het annuleren van de service, zijn de annuleringsvoorwaarden in de specifieke voorwaarden van toepassing.
14.1 Als u een consument bent gevestigd binnen de Europese Unie, heeft u wettelijk recht op een " herroepingsperiode". Deze periode begint zodra uw bestelling is bevestigd en het contract tussen The Next Lab BV en u is aangegaan en eindigt aan het einde van 14 kalenderdagen na die datum. Als u binnen deze periode van gedachten verandert over de Services en uw bestelling wilt annuleren, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@thenextlab.nl. Uw recht om te annuleren tijdens de bedenktijd is onderworpen aan de bepalingen van artikel 14.2.

 • 14.2 Zoals gespecificeerd in artikel 13.6, moet u, als de Services binnen de herroepingsperiode beginnen, een uitdrukkelijk verzoek daartoe indienen. Door te verzoeken dat de Services binnen de 14 kalenderdagen herroepingsperiode beginnen, erkent u en gaat u akkoord met het volgende:
 • 14.2.1 Als de Services volledig zijn uitgevoerd binnen de herroepingsperiode van 14 kalenderdagen, verliest u uw recht om te annuleren nadat de Services zijn voltooid.
 • 14.2.2 Als u de Diensten annuleert nadat de levering is begonnen maar nog niet is voltooid, moet u nog steeds betalen voor de geleverde Diensten tot het moment waarop u Ons laat weten dat u wenst te annuleren. Het verschuldigde bedrag wordt berekend in verhouding tot de volledige prijs van de Diensten en de werkelijk reeds geleverde Diensten. Alle reeds betaalde bedragen voor de Diensten zullen worden terugbetaald onder aftrek van inhoudingen berekend in overeenstemming met het voorgaande. Restitutie, indien van toepassing, zal worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat u Ons heeft laten weten dat u wilt annuleren.
 • 14.3 Annulering van Diensten nadat de herroepingsperiode van 14 kalenderdagen is verstreken, is onderworpen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op die Diensten en kan onderworpen zijn aan een minimale contractduur.

15. PRIVACY

Het gebruik van de Website wordt ook beheerst door Ons Privacybeleid (https://academy.thenextlab.nl/privacy), dat door middel van deze verwijzing in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. Klik op de bovenstaande link om het privacybeleid te bekijken.

16. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN (GEGEVENSBESCHERMING) 

 • 16.1 Alle persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam en adres) zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegvens en uw rechten onder die wet.
 • 16.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
 • 16.2.1 Onze Diensten aan u te leveren;
 • 16.2.2 Uw betaling voor de Diensten te verwerken; en
 • 16.2.3 U te informeren over nieuwe producten en diensten die bij Ons beschikbaar zijn. U kunt op elk moment verzoeken dat wij stoppen met het verzenden van deze informatie.
 • 16.3 In bepaalde omstandigheden (als u bijvoorbeeld Diensten op krediet wilt kopen), en met uw toestemming, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan kredietinformatiebureaus. Deze instanties zijn ook gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en moeten uw persoonlijke informatie dienovereenkomstig gebruiken en bewaren.
 • 16.4 We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan andere derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen.

17. DISCLAIMERS

 • 17.1 We geven geen garantie of verklaring dat de Website aan uw eisen zal voldoen, dat deze van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat het veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie juist zal zijn. We geven geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van onze Services.
 • 17.2 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als bindend advies en er mag niet op de inhoud van deze website worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het nemen van enige actie.
 • 17.3 Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard.
 • 17.4 Hoewel we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij is van fouten, virussen en andere malware, wordt u ten zeerste aangeraden verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers.

18. WIJZIGINGEN IN DE FACILITEITEN EN DEZE ALGEMNE VOORWAARDEN 

We behouden ons het recht voor om de website, de inhoud of deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de Website gebruikt na de wijzigingen. Als we wettelijk verplicht zijn om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle bestellingen die momenteel in behandeling zijn, naast eventuele bestellingen die in de toekomst door u worden geplaatst.

19. BESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE

 • 19.1 De Website wordt geleverd "zoals het is" en op een "zoals beschikbaar"-basis. The Next Lab BV gebruikt best practices uit de branche om een hoge uptime te bieden, inclusief een fouttolerante architectuur die wordt gehost op cloudservers. We geven geen garantie dat de Website of Faciliteiten vrij zijn van defecten en/of fouten en we bieden geen enkele vorm van terugbetaling voor storingen. We bieden geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
 • 19.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, hostapparatuurstoringen, communicatienetwerkstoringen, stroomstoringen, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

20. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • 20.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verlies of schade, voorzien of anderszins, inclusief enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die daarin is opgenomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de Website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
 • 20.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van The Next Lab BV uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van de kant van The Next Lab BV.
 • 20.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van The Next Lab BV uit of beperkt deze voor enig direct of indirect verlies of schade die voortvloeit uit de onjuiste levering van Diensten of uit het vertrouwen op onjuiste informatie op de Website.
 • 20.4 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Deze voorwaarde is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waar een bepaalde voorwaarde onwettig is.

21. GEEN VRIJSTELLING 

In het geval dat een partij bij deze Algemene voorwaarden geen enkel recht of rechtsmiddel uitoefent dat hierin is opgenomen, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

22. VORIGE ALGEMENE VOORWAARDEN 

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eventuele eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

23. RECHTEN VAN DERDEN

Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent enige rechten aan derden. De overeenkomst die door deze Algemene voorwaarden tot stand komt, is tussen u en The Next Lab BV.

24. COMMUNICATIES

 • 24.1 Alle kennisgevingen/communicaties zullen aan Ons worden gedaan, hetzij per post naar Ons Gebouw (zie adres hierboven) of per e-mail naar info@thenextlab.nl. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending indien verzonden per post, de dag van verzending als de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail in een weekend of op een feestdag wordt verzonden.
 • 24.2 We kunnen van tijd tot tijd, als u ervoor kiest om deze te ontvangen, u informatie sturen over Onze producten en/of diensten. Als u dergelijke informatie niet wilt ontvangen, klikt u op de link 'Afmelden' in een e-mail die u van ons ontvangt.

25.RECHT EN JURISDICTIE 

Deze Algemene voorwaarden en de relatie tussen u en The Next Lab BV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en The Next Lab BV en u stemmen ermee in onderworpen te zijn aan de exclusieve jurisdictie van Nederland.